casa connect

Algemene plaatsingen- en betalingsvoorwaarden van Casa Connect.

Gevestigd te Den Haag, onder KvK nummer 80079806.

Artikel 1: Definities

Onder ‘Opdrachtgever’ wordt verstaan iedere (rechts)persoon die met Casa Connect een overeenkomst wenst af te sluiten c.q. heeft afgesloten en haar vertegenwoordigers. Onder ‘Opdrachtnemer’ wordt verstaan Casa Connect.

Artikel 2: Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten die betrekking hebben op door Opdrachtnemer aangeboden producten, diensten en faciliteiten. Afwijking van de algemene voorwaarden is uitsluitend mogelijk indien zulks vooraf en schriftelijk door Opdrachtnemer is aanvaard. De toepasselijkheid van eventueel door Opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Opdrachtnemer heeft het recht om deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Deze wijzigingen gelden ook voor overeenkomsten die al lopen ten tijde van de wijzigingen. Wijzigingen worden per e-mail bekendgemaakt aan Opdrachtgever en treden in werking dertig (30) dagen na die bekendmaking. Als een bepaling van de overeenkomst of de algemene voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele overeenkomst of van de andere voorwaarden aan. Opdrachtgever heeft het recht na het wijzigen van de algemene voorwaarden de overeenkomst binnen vier weken te beëindigen indien de wijzigingen objectief ten nadele zijn van Opdrachtgever. Indien Opdrachtgever in dat geval niet tijdig de overeenkomst heeft opgezegd, gelden de wijzigingen als aanvaard door de Opdrachtgever.

Artikel 3: Offertes

Alle offertes van Opdrachtnemer zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders vermeld. Alle offertes zijn met uitzondering van, onder voorbehoud van eerdere intrekking geldig gedurende 30 dagen na datering van de betreffende offerte, tenzij anders aangegeven. Offertes dienen binnen deze termijn per brief of per e-mail door Opdrachtgever bevestigd te worden alvorens Opdrachtnemer de opdracht aanvaardt.

Artikel 4: Projectuitvoering

Opdrachtnemer zal het project naar beste inzicht en vermogen uitvoeren en zal zich inspannen om de werkzaamheden naar behoren en naar beste kunnen te verrichten, maar kan niet garanderen dat middels de werkzaamheden het door Opdrachtgever gewenste resultaat bereikt wordt. Het gaat om een inspanningsverplichting, niet om een resultaatsverplichting. Met betrekking tot marketingbudgetten mag Opdrachtgever verwachten dat Opdrachtnemer zich marktconform inspant voor het afgesproken budget. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn voor een goede uitvoering van het project, tijdig aan Opdrachtnemer worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van het project benodigde gegevens niet op tijd aan de Opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft Opdrachtnemer het recht de uitvoering van het project op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de Opdrachtgever in rekening te brengen. Indien de Opdrachtgever voor oplevering van het project zelf met het project aan de slag gaat dan zullen de daaruit vloeiende schade en vertragingen voor de rekening van de Opdrachtgever zijn en heft de Opdrachtnemer tevens het recht om het project op te schorten.

Artikel 5: Oplevering

Indien voor de oplevering van bepaalde werkzaamheden een termijn is overeengekomen, dan is dit slechts een indicatieve termijn en geen fatale termijn. Dit geldt ook voor de ingangsdatum; dit is een streefdatum en geen ‘harde’ datum waar rechten aan kunnen worden ontleend. Indien Opdrachtnemer verwacht de ingangsdatum of een opleveringstermijn niet te zullen halen, zal zij Opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.

Artikel 6: Rapportage

Rapportering vindt plaats volgens het projectvoorstel zoals afgesproken en zoals in de werkwijze aangegeven.

Artikel 7: Wijziging van de project-scope

Indien tijdens uitvoering van het project blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering wenselijk of noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de scope van het project aanpassen. Indien partijen overeenkomen dat de scope van het project wordt gewijzigd of uitgebreid, kunnen het moment van oplevering en de afgesproken projectprijs wijzigen. Opdrachtnemer zal de Opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen. In afwijking van het gestelde in lid b zal Opdrachtnemer geen meerkosten in rekening brengen indien de wijziging of uitbreiding het gevolg is van omstandigheden die uitsluitend aan haar kunnen worden toegerekend.

Artikel 8: Geheimhouding

Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van het betreffende project van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk indien die als zodanig door de andere partij is bestempeld of indien dit voortvloeit uit de aard van de betreffende informatie. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor de naam van Opdrachtgever te gebruiken als referentie en deze als zodanig openbaar te maken. Ook behoudt Opdrachtnemer zich het recht voor behaalde resultaten middels bijvoorbeeld statistieken als referentie te gebruiken voor o.a. potentiële klanten of partners mits de naam van de betreffende Opdrachtgever niet wordt genoemd of kan worden gelieerd aan deze resultaten. De (persoons)gegevens die via de sites van Opdrachtgever aan Opdrachtnemer worden verstrekt, worden vertrouwelijk behandeld.

Artikel 9: Intellectuele eigendom

Alle auteursrechten en overige intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de door Opdrachtnemer verleende diensten berusten bij Opdrachtnemer. Opdrachtgever erkent deze rechten en zal zich van iedere inbreuk daarop onthouden. Alle door Opdrachtnemer verstrekte documenten zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door Opdrachtgever. Het is Opdrachtgever niet toegestaan om informatie verkregen van Opdrachtnemer openbaar te maken en/of te verveelvoudigen in welk e vorm dan ook, tenzij een dergelijke openbaarmaking schriftelijk door Opdrachtnemer is toegestaan dan wel voortvloeit uit het doel van het project. Alle door Opdrachtnemer verstrekte documenten ter vervulling van het project blijven eigendom van Opdrachtnemer. Na afloop van het project of na opzegging van het contract kan Opdrachtnemer Opdrachtgever verzoeken deze documenten te vernietigen of te retourneren. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor alle aanspraken van derden ter zake van intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de publicatie van de aan Opdrachtnemer verstrekte informatie en documenten. Opdrachtnemer behoudt het recht de bij de uitvoering van de werkzaamheden vergaarde kennis voor andere doeleinden te gebruiken, mits hierbij geen vertrouwelijke informatie van Opdrachtgever bij derden terecht komt.

Artikel 10: Contractduur en opzegging

Contracten met betrekking tot onderhoud worden aangegaan voor een minimale periode van 6 maanden, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen. Contracten met betrekking tot websites en webshops worden aangegaan voor een maximale periode van 2 maanden. Een contract voor bepaalde tijd zoals bedoeld in het voorgaande lid is niet tussentijds opzegbaar. Opdrachtnemer heeft daarnaast het recht het contract met onmiddellijke ingang op te zeggen of te beëindigen als: Opdrachtgever in verzuim is bij de nakoming van diens verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst; Opdrachtgever in liquidatie verkeert, in staat van faillissement is verklaard of de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen op hem van toepassing is geworden dan wel aan Opdrachtgever surseance van betaling is verleend. Met betrekking tot online producten die direct zichtbaar zijn na aankoop dient de betaling voor aanschaf te geschieden en is herroeping niet meer van toepassing na betaling.

Artikel 11: Prijzen

Opdrachtnemer verricht haar diensten niet op basis van no cure no pay. Alle prijzen en kostenramingen zijn exclusief btw, tenzij anders vermeld. Als geen vaste prijs wordt overeengekomen, zal de prijs worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. De prijs wordt alsdan berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van de Opdrachtnemer, geldende in de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen. De gehanteerde prijzen per uur zijn €71 excl. btw. Indien zich na het sluiten van de overeenkomst en vóór de voltooiing van de dienstverlening wijzigingen in deze of andere prijsbepalende factoren mochten voordoen, heeft Opdrachtnemer het recht de door haar gehanteerde prijzen (verder) aan te passen en aan Opdrachtgever te factureren.

Artikel 12: Facturering, betalingstermijn en incassokosten

Facturen worden aan de Opdrachtgever verzonden per e-mail. Betaling dient te geschieden middels directe overschrijving adhv opgestuurde factuur/facturen. Betaling dient volledig gedaan te worden voor aanvang van het project indien anders afgesproken. Indien anders afgesproken dient de aanbetaling 50% te bedragen van de totale kosten en het resterende bedrag binnen 8 dagen na oplevering betaald te zijn. Na het verstrijken van het betalingstermijn dan wel de andere overeengekomen termijn na de factuurdatum, is Opdrachtgever zonder dat verdere sommatie nodig is in verzuim. Opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim geraken over het opeisbare bedrag een extra betaling van €50 per dag verschuldigd, Opdrachtnemer is na het verstrijken van de betalingstermijn en na tenminste één sommatie gerechtigd haar werkzaamheden en diensten met onmiddellijke ingang op te schorten en stop te zetten totdat volledige betaling heeft plaatsgevonden. De periode van opschorten zal na volledige betaling niet alsnog met terugwerkende kracht worden verrekend en het stopzetten van het project doet niet af aan de verplichting van Opdrachtgever tot volledige betaling over de gehele contractperiode. Indien Opdrachtnemer zich aantoonbaar doch tevergeefs heeft ingespannen om de openstaande facturen betaald te krijgen, stelt zij het dossier ter incasso in handen van een Incassobureau. Vanaf dat moment tot aan de volledige betaling lopen de contacten via dat kantoor.

Artikel 13: Aansprakelijkheid

Opdrachtnemer is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade geleden door Opdrachtgever, zoals bijvoorbeeld voor schade ontstaan door: fouten in door Opdrachtnemer verstrekte adviezen, materialen en/of geautomatiseerde bestanden; door of zijdens Opdrachtgever verstrekte teksten, afbeeldingen of andere gegevens c.q. onrechtmatig gebruik daarvan door Opdrachtgever; de inhoud van advertenties of publicaties van andere opdrachtgevers of auteurs in dezelfde of een andere editie, rubriek en/of elders in de elektronische servicedienst, welke afbreuk mocht doen aan het door Opdrachtgever beoogde doel van de betreffende publicatie; het niet opvolgen door Opdrachtgever van de door Opdrachtnemer verstrekte adviezen; het ongeoorloofd blijken te zijn van de door Opdrachtnemer aangeboden diensten of de wijze waarop de diensten door Opdrachtnemer worden verleend; storingen in de elektronische dienstverleningen van Opdrachtnemer en van derden, zoals zoekmachines, providers, netwerk-exploitanten of andere telecommunicatienetten. Indien er voor Opdrachtnemer op enig moment toch aansprakelijkheid ontstaat voor schade die Opdrachtgever heeft geleden door een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen uit deze overeenkomst door Opdrachtnemer, is deze aansprakelijkheid in alle gevallen beperkt tot maximaal de factuurwaarde van dat specifieke gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. Schade waarvoor Opdrachtnemer op grond van het vorige lid aansprakelijk is, komt slechts voor vergoeding in aanmerking, indien Opdrachtgever deze binnen 30 dagen na het ontstaan daarvan schriftelijk ter kennis heeft gebracht van Opdrachtnemer, tenzij Opdrachtgever aannemelijk kan maken dat hij deze schade redelijkerwijs niet eerder heeft kunnen melden. Iedere klacht met betrekking tot de uitvoering van enige opdracht dient door de Opdrachtgever bij de Opdrachtnemer schriftelijk te zijn ingediend binnen 14 dagen na het ontstaan van het gebrek in de uitvoering, op verval van iedere aanspraak. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer ter zake van aansprakelijkheid van derden met betrekking tot schade van welke aard ook, ontstaan door of in verband met de uitvoering van de overeenkomst. Opdrachtnemer garandeert uitdrukkelijk niet dat Opdrachtgever door diensten van Opdrachtnemer af te nemen zal voldoen aan de huidige wet- en regelgeving, waaronder maar niet gelimiteerd tot de Algemene Verordening Gegevensbescherming, de Telecommunicatiewet en het Burgerlijk Wetboek.

Artikel 14: Overmacht

Opdrachtnemer is niet aansprakelijk in geval van overmacht. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaronder in de wet en jurisprudentie wordt begrepen: alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Opdrachtnemer niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Onder overmacht valt in ieder geval: ziekte, brand, bedrijfs- en technische storingen binnen het kantoor, het ter beoordeling van Opdrachtnemer niet beschikken over voldoende gegevens van of het verstrekken van onjuiste gegevens, dan wel het ontbreken van voldoende medewerking door Opdrachtgever. In geval van overmacht is Opdrachtnemer gerechtigd de overeenkomst (geheel of gedeeltelijk) als ontbonden te beschouwen c.q. te ontbinden, dan wel de opdracht te annuleren zonder tot enige schadevergoeding jegens Opdrachtgever te zijn gehouden. In dit geval is Opdrachtnemer gehouden terstond aan Opdrachtgever hiervan mededeling te doen. Indien Opdrachtnemer bij het intreden van de overmacht gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de Opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 15: Specifieke bepalingen Online Marketing

Opdrachtnemer zal nimmer garanties geven op omzet, winst, aantal bezoekers, offertes, aanvragen of contacten of andere omzet gerelateerde zaken voortvloeiend uit welk product dan ook. Opdrachtnemer kan om die reden dan ook niet aansprakelijk worden gesteld dan wel in gebreke worden gesteld voor/door tegenvallende verkoopresultaten of andere omzet gerelateerde resultaten, voortvloeiend uit de geleverde diensten of producten van Opdrachtnemer.

Artikel 16: Specifieke bepalingen websupport en hosting

Kleine wijzigingen binnen 14 dagen na oplevering worden kosteloos doorgevoerd met een maximum van vier uur aan werkzaamheden. Bij overschrijding van dat aantal uren worden de kosten daarvan doorbelast. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor de gevolgen indien er een door haar gehoste website offline komt te staan. Bij uitblijven van betaling van welke dienst dan ook van Opdrachtnemer is deze na sommatie gerechtigd de website offline te zetten en/of de domeinen uit de registratie te halen.

Artikel 17: Specifieke bepalingen social media

Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor: de rechten op (visuele) content (foto’s, video’s) die wordt geplaatst op de socialmedia kanalen van Opdrachtgever; het (onrechtmatig) noemen van beschermde merknamen op desocialmedia kanalen van Opdrachtgever; eventuele imagoschade ontstaan door geplaatste berichten op de socialmedia kanalen van Opdrachtgever. Opdrachtnemer is niet verantwoordelijk voor het uitkeren van prijzen ten behoeve van winacties op de socialmedia kanalen van Opdrachtgever.

Artikel 18: specifieke bepalingen CRO

Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor het handhaven van de privacywetgeving door gebruik van tools die persoonlijke gegevens en gebruikersgedrag registeren op de website van Opdrachtgever. Opdrachtnemer verstrekt geen garantie dat de gegenereerde omzet/winst/conversieratio daadwerkelijk stijgt door het afnemen van de dienst. De dienst is uitsluitend gericht op het analyseren, onderzoeken en aanbevelen van conversie optimalisatiepunten, niet op de daadwerkelijke doorvoer van deze aanbevelingen op de betreffende website.

Artikel 19: Overdracht en aanpassing van de overeenkomst

Opdrachtnemer is gerechtigd zonder schriftelijke toestemming van Opdrachtgever de rechten en plichten uit deze overeenkomst geheel of gedeeltelijk over te dragen aan (een) derde(n).

Artikel 20: Bevoegde rechter en toepasselijk recht

Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen die uit de overeenkomst voortvloeien zullen worden beslecht door de rechtbank.

Lorem ipsum dolor

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.